KOKYBĖS POLITIKA

Savo veikloje UAB „Ekobana“ prioritetą teikia kokybės, ekologijos bei saugos požiūriu pažangioms technologijoms ir inžineriniams sprendimams, todėl sukūrė ir įgyvendino kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos ir informacijos saugumo valdymo vadybos sistemos nuolatinio tobulinimo procesą, kuris užtikrina nuolatinį organizacijos veiklos ir jos teikiamų paslaugų kokybės gerinimą, mažina neigiamą poveikį žmogui ir aplinkai.

 STRATEGINIAI UŽDAVINIAI IR VEIKLOS KRYPTYS

 • Nuolat gerinti vadybos sistemos struktūrą, tobulinant įdiegtas procedūras ir diegti sistemos efektyvumą nulemiančias naujas procedūras
 • Nuolat identifikuoti esminius procesus ir tų procesų pamatuojamus rodiklius ir taip kelti vadybos sistemos rezultatyvumą
 • Užtikrinti Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų vykdymą
 • Nuolat sekti ir prognozuoti klientų bei suinteresuotų šalių poreikius
 • Nuolat tobulinti teikiamų paslaugų technologiją, plėsti jų apimtis
 • Diegti ir įsisavinti naujausią programinę įrangą ir taip pakelti įmonės darbo našumą ir kokybę
 • Valdyti ir dėl to nuolat mažinti įmonės veiklos daromą neigiamą poveikį aplinkai
 • Diegti saugos ir ekologijos požiūriu pažangias technines naujoves ir darbo metodus, taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius išteklius, vykdyti taršos prevenciją
 • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją
 • Operatyviai reaguoti į kintančius rinkos poreikius, pritraukti naujus specialistus
 • Sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, vykdyti nelaimingų atsitikimų, incidentų bei profesinių susirgimų prevenciją
 • Suteikti kiekvienam darbuotojui pagal jo kompetenciją galimybę nuspręsti ir prisiimti atsakomybę už savo sprendimus
 • Užtikrinti informacijos saugumą

 ĮMONĖS VADOVYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI

 • Nuolat tobulinti vadybos sistemą, užtikrinančią efektyvią visų organizacijos procesų eigą
 • Sudaryti sąlygas darbuotojams kokybiškai, saugiai ir našiai dirbti, užtikrinti socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą
 • Sudaryti sąlygas darbuotojams kokybiškai pailsėti, atstatyti darbingumą, pasirūpinti sveikata
 • Pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą, skatinti siekti vis geresnių rezultatų
 • Sudaryti sąlygas idėjų ir pasiūlymų realizavimui
 • Atsakingai parinkti darbuotojus ir kelti jų kvalifikaciją
 • Mokėti darbo užmokestį už darbo rezultatus
 • Užtikrinti, kad įmonės darbuotojai ir asmenys, dirbantys įmonės pavedimu, savo veikloje vadovautųsi šios politikos nuostatomis
 • Užtikrinti, kad ši politika būtų prieinama suinteresuotoms šalims
 • Politiką kaskart peržiūrėti, kad išliktų aktuali