Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos statinių griovimo parengiamieji darbai, įskaitant laikinų statinių statybos ir įrengimo darbus

Ignalinos atominė elektrinė

2023 m. gruodžio 29 d. UAB „Ekobana“ (Vilnius, Lietuva) įgyvendino Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (toliau – RAS) statinių griovimo parengiamuosius darbus, įskaitant laikinų statinių statybos ir įrengimo darbus, kurie yra projekto „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ dalis.

Dėl savo specifikos, – tai retas ir sudėtingas projektas. Kiekviename etape – projektavimo metu, statybos eigoje, eksploatacijos metu – vykdoma griežta kontrolė radiaciniu požiūriu. Objekte buvo naudojama aukštos kokybės technologinė įranga, beveik visos sistemos automatizuotos ir sukurtos sąlygos maksimaliai vykdyti atliekų išėmimą nuotoliniu būdu, be tiesioginio žmogaus kontakto su atliekomis.

Apie Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą

Lietuvoje esanti Maišiagalos RAS – tai požeminių talpyklų, skirtų skystoms ir kietoms užterštoms atliekoms saugoti, kompleksas. Į šią saugyklą nuo 1963 iki 1989 metų buvo dedami panaudoti ir neišrūšiuoti uždarieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai bei radioaktyviosios atliekos iš pramonės įmonių, sveikatos priežiūros ir mokslo įstaigų, karinių dalinių. 1989 m. saugykla uždaryta ir užkonservuota.

Tokios saugyklos buvo statomos daugelyje buvusios Sovietų Sąjungos vietų ir Rytų Europos valstybėse. Maišiagalos RAS buvo nuspręsta uždaryti, nes ji neatitiko šiuolaikinių aplinkosaugos reikalavimų.

Eksploatavimo nutraukimo projektas

Išimti radioaktyviąsias atliekas iš Maišiagalos RAS ir perduoti jos teritoriją nekontroliuojamai naudoti buvo numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programoje. Sėkmingas projekto įgyvendinimas svarbus siekiant užtikrinti aukšto lygio branduolinę ir radiacinę saugą bei aplinkos apsaugą tvarkant panaudotą branduolinį kurą ir radioaktyviąsias atliekas.

Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projekto paskirtis – parengti infrastruktūrą saugiam radioaktyviųjų atliekų išėmimui ir įsigyti įrangą, medžiagas bei mechanizmus, skirtus radioaktyviųjų atliekų išėmimui bei jų transportavimui į nuolatinę saugojimo vietą – Ignalinos atominės elektrinės saugyklas.

UAB „Ekobana“ – generalinis rangovas

Maišiagalos RAS parengiamųjų darbų, įskaitant laikinų statinių statybos ir įrengimo darbus, etapas baigtas ir atliekų išėmimas pradėtas 2023 m. gruodį. 

UAB „Ekobana“ – generalinis šio projekto rangovas – parengė darbo projektą bei įvykdė parengiamuosius ir statybos darbus, kurie apėmė:

  • esamų tinklų ir inžinerinių statinių demontavimą (pagal poreikį);
  • laikinų statinių statybos ir įrengimo darbus, tarp kurių – ir ypatingojo statinio virš esamos požeminės kietų radioaktyvių atliekų saugyklos, personalo sanitarinės kontrolės punkto ir kitų pagalbinių statinių statyba bei įrengimas;
  • lauko ir vidaus inžinerinių sistemų įrengimą: radiacinės kontrolės; elektros ir automatizavimo; vandentiekio ir nuotekų šalinimo; gaisrinės saugos ir signalizacijos; šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
  • privažiuojamųjų kelių ir stovėjimo aikštelių įrengimą;
  • radiacinės kontrolės įrenginių, kėlimo mechanizmų (ožinis kranas ir krovinių griebtuvai), kitų įrenginių ir medžiagų, skirtų radioaktyvių atliekų išėmimui, pristatymą.

UAB „Ekobana“ parengė bandymų programas, o užbaigus statybą, kartu su užsakovu įvykdė objekto eksploatacijos bandymus dviem etapais: pirmuoju – be radioaktyvių atliekų išėmimo; antruoju – dalis radioaktyvių atliekų buvo išimta ir transportuota į nuolatines saugyklas.

Šiuo metu objektas sėkmingai eksploatuojamas. Per įmanomai trumpiausią laiką užterštos atliekos bus pašalintos iš teritorijos, o ši perduota nekontroliuojamai naudoti.

Kviečiame bendradarbiauti

UAB „Ekobana“ džiaugiasi šio reikšmingo projekto įgyvendinimo rezultatais. Jo metu buvo sukurtos maksimaliai palankios sąlygos radioaktyvių atliekų išėmimui, apsaugant aplinką nuo pavojingos taršos. Nors UAB „Ekobana“, kaip generalinio rangovo, darbų dalis šiame projekte jau įvykdyta, įmonė vis dar bendradarbiauja su užsakovu ir, esant poreikiui, vykdo aptarnavimo paslaugas, teikia konsultacijas.

UAB „Ekobana“ kviečia kreiptis į įmonės specialistus ir projektus įgyvendinti kartu. Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projekto įgyvendinimo patirtis bus naudinga atliekant darbus kituose panašios kilmės, papildomų saugos priemonių reikalaujančiuose objektuose.